NABÓR


DANE ZGŁASZAJĄCEGO RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO


Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
E-mail

DANE DZIECKA - UCZESTNIKA ZAJĘĆ


Imię
Nazwisko
Data urodzenia (rrrr-mm-dd)
PESEL
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez klub, w tym również rozgrywkach sportowych oraz imprezach, w których klub uczestniczy i organizuje. Moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych. Zobowiązuję się niezwłocznie informować klub o wszelkich okolicznościach mających wpływ na udział dziecka w zajęciach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia. Posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje i dziecka są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do regularnego pokrywania kosztów udziału mojego dziecka w szkoleniu sportowym zgodnie z regulaminem HUKS Niedźwiadki Gdynia.

Potwierdzam powyższe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego podopiecznego jedynie do celów statystycznych HUKS Niedźwiadki Gdynia, a także wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania wideo, etc.) podopiecznego do celów marketingowych HUKS Niedźwiadki Gdynia. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych przez HUKS Niedźwiadki Gdynia oraz do przesyłania mi informacji o nowych ofertach lub w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997

Potwierdzam powyższe